همکاری با ویرا
همکاری با ویرا

ﺗﯿﻢ وﯾﺮا ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺟﻮان و ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ و ﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﺟﺪا از اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺬﯾﺮای اﻓﺮاد ﻣﺸﺘﺎق ﻧﻮآوری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ، ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ روﺣﯿﻪ و اﻧﮕﯿﺰه ﻟﺎزم را ﺑﺮای ﺷﺨﺺ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و آرزوﻫﺎی ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .
ﻣﺎ در ﺗﯿﻢ وﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮآوری ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺴﯿﺮﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﻐﻪ ، ﺑﺎﻫﻮش و ﭘﺮ ﺗﻠﺎش را در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﺪادی دارﯾﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﭘﺲ اﮔﺮ آرزوﯾﯽ دارﯾﺪ و دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ و ﭼﺎﻟﺶ در ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺗﯿﻢ وﯾﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻢ راﺳﺘﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﻢ


ارسال رزومه
آپلود رزومه
مشاوره با کارشناسان