درباره ما
رسالت ما

وﯾﺮا در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ. ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی رﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮ )واﮐﻨﺶ ﮔﺮا( ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻏﺪﻏﻪ ی راه اﻧﺪازی و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی، ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ. "ﻫﺪف ﻣﺎ رﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن اﺳﺖ."

خوشحالیم چون...

از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ وﯾﺮا در ﺳﺎل (1395)، ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه، ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ. ﻣﺎ ﻗﺪردان اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

به چه می اندیشیم؟

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری وﯾﺮا ﭘﺮدازش در ﺗﻠﺎش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ داﻧﺶ ﺑﻪ روز و ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺟﻮان و ﭘﻮﯾﺎ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺰرگ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮد و ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

چرا ویراپردازش؟
  • ﺧﻠﺎﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺟﻮان و ﭘﻮﯾﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ
  • ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی، اﺟﺮا و ﺗﺴﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
  • اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺮم اﻓﺰاری
  • ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺋﻤﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮدی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن وﯾﺮاﭘﺮدازش
وﯾﺮا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﭗ و ﮔﻔﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻪ درﺑﺎره وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
مشاوره با کارشناسان